Privacyverklaring

Privacyverklaring

Food-Zy is de aanbieder van een platform gericht op voeding, gezondheid en leefstijl. Een onderdeel van het platform is de Online VoedingsAcademie.
De Online VoedingsAcademie is een handelsnaam van Food-Zy en is gevestigd in Eindhoven met KVK nr. 84948554.
Website: de website van de Dienst van Food-Zy is te vinden op https://www.onlinevoedingsacademie.nl/.
In onderstaande artikelen geven wij transparantie hoe Food-Zy omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Definities

Account: de persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: audiovisueel materiaal, foodvideo’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen, e.d.

Dienst: de service van Food-Zy die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Food-Zy.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Food-Zy.

Privacy- en cookiestatement: het onderhavige Privacy- en Cookiestatement van Food-Zy.

Food-Zy gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de Gebruikers van de door haar beheerde website(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden.

Food-Zy gebruikt die gegevens om de prestaties van de website(s) en daarmee haar Dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de Gebruikers te kunnen laten aansluiten); om verzoeken van de Gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief of een gratis weekmenu te ontvangen); om de Dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen).

De in dit Privacybeleid genoemde gegevens en informatie kunnen persoonsgegevens bevatten.

 • Dit statement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Food-Zy de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 • Dit beleid is van toepassing binnen Food-Zy en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Food-Zy gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen Food-Zy en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Mollie, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit Privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Hoe verzamelen wij informatie

Food-Zy verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Food-Zy registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens:

 • De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), NAW-gegevens, e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie.
 • Door Gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen) welke Content/recepten/informatie wordt opgevraagd.
 • Welke e-mails worden geopend of gelezen en waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden ‘links’.
 • Algemene informatie over het gebruik van het Food-Zy platform gebruik van de Food-Zy social media.
 • Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Food-Zy, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Food-Zy, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.
 • Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de website bezoeken en gebruikers hebben toegang tot de Content. Food-Zy maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de website. Aan de hand van het websitebezoek kan Food-Zy bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.
 • Voor Food-Zy: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een Account: aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, NAW-gegevens), worden door Food-Zy bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan Food-Zy bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Google.

Food-Zy kan emailadressen gebruiken voor marketingdoeleinden om zogenaamde ‘Food look a like audiences’ te genereren. Food-Zy is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) respecteren.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Food-Zy verzamelt en verwerkt accountgegevens om uitvoering te geven aan een contract met Gebruiker (artikel 6 (1) (b) AVG en de volgende informatie over de Gebruiker mits Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven (artikel 6 (1) (a) AVG, voor de doeleinden die elders in dit Privacy- en Cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account:: Food-Zy bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Food-Zy membership registreren voor een membership (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, NAW-gegevens) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf, maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde – secundaire – activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige Gebruikers van de Dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De Gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Food-Zy aangewend voor de selectie van door de Gebruiker veronderstelde, relevante Content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Food-Zy strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Food-Zy laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruiker zelf op de website wordt gepost: Food-Zy kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Food-Zy mag deze informatie tonen op de website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Food-Zy kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account: van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de website en de Dienst: Food-Zy kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website bezoekers maken van de website en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de website bezocht wordt of met welk type apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: als Food-Zy e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: Food-Zy gebruikt bijvoorbeeld het Account: om de Gebruiker toegang te verlenen tot de website en de Content en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd, zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Food-Zy kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account: van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker, zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Food-Zy gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk type apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Food-Zy kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek.

Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Food-Zy kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketingdoeleinden: Food-Zy kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, actie of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails) of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Food-Zy hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Food-Zy rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Food-Zy gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Food-Zy op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van Food-Zy: Food-Zy zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal Gebruikers van haar Dienst. Food-Zy zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de Gebruiker verstrekte gegevens en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers: binnen Food-Zy kunnen zonder toestemming van de Gebruiker persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Food-Zy, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

Cookies

Wat zijn het: cookies zijn kleine bestandjes die door de website kunnen worden geplaatst op de computer of andere apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn account. Ook van andere bezoekers van de website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de website. Er zijn verschillende soorten cookies. 

Welke cookies gebruikt Food-Zy: Food-Zy plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account:. Daarnaast maakt Food-Zy gebruik van diensten van derden om het gebruik van de website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Food-Zy inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de website. Deze inzichten helpen Food-Zy bij het verbeteren van haar Dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze Diensten plaatsen ook cookies op uw apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de website, door Food-Zy.

Cookies van andere partijen: cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen en worden door derde partijen op uw computer of andere apparaten opgeslagen; alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Google+.

Dat gebeurt via de buttons van deze Diensten die op de website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: browser applicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd, kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de website niet van alle mogelijkheden van de website of de Dienst gebruik kan maken.

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Food-Zy verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. 

Verder kan een Gebruiker Food-Zy vragen diens persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer verwerking hiervan is gebaseerd op toestemming van Gebruiker en Gebruiker deze toestemming intrekt waardoor er niet langer een andere rechtsgrond voor verwerking is. Houd er echter rekening mee dat Food-Zy om specifieke, wettelijke redenen niet altijd aan het verzoek van Gebruiker kan voldoen. Indien dit het geval is en van toepassing is, zal Gebruiker ten tijde van diens verzoek hierover op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast heeft een Gebruiker het recht om diens persoonsgegevens die Food-Zy heeft verzameld in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens heeft Gebruiker het recht om overdracht te verzoeken van diens persoonsgegevens aan een derde partij.

Gebruikers kunnen per email aangeven wanneer zij geen informatie of gerichte aanbiedingen van Food-Zy wensen te ontvangen. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. 

Mogelijk moet Food-Zy Gebruiker om specifieke informatie vragen waarmee de identiteit van Gebruiker kan worden bevestigd. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van Gebruiker niet bekend worden gemaakt aan een persoon die het recht niet heeft deze gegevens te ontvangen. Food-Zy kan ook contact met Gebruiker opnemen voor verdere informatie met betrekking tot een verzoek van een Gebruiker om zo de reactie van Food-Zy te versnellen.

Klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Gebruiker heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming, zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer
1. Food-zy is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de persoonsgegevens.
2. Food-Zy draagt er zorg voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van Food-Zy hebben een plicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.
 2. Persoonsgegevens van een Gebruiker worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Food-Zy en de Gebruiker bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.
 3. Verwijdering van persoonsgegevens impliceert vernietiging van de persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Gebruiker te identificeren.

Beveiliging van informatie

Food-Zy doet haar uiterste best te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Food-Zy respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Food-Zy draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Food-Zy verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De website kan links naar andere websites bevatten. Food-Zy kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het Privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit Privacy- en Cookiestatement of over de wijze waarop Food-Zy gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Food-Zy. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op https://www.onlinevoedingsacademie.nl/.

Aanpassingen van het Privacy- en Cookiestatement

Food-Zy behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en Cookiestatement. Gebruiker dient dit Privacy- en Cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het Privacy- en Cookiestatement kan altijd op de website geraadpleegd worden.