Disclaimer

Disclaimer OnlineVoedingsAcademie / Food-Zy

Food-Zy is de aanbieder van een platform gericht op voeding,
gezondheid en leefstijl. Een onderdeel van het platform is de OnlineVoedingsAcademie.

De OnlineVoedingsAcademie is een handelsnaam van Food-Zy en
is gevestigd in Eindhoven met KVK nr. 84948554

Website: de website van de Dienst van Food-Zy is te vinden
op https://www.onlinevoedingsacademie.nl/.

De OnlineVoedingsAcademie besteedt de uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. De OnlineVoedingsAcademie raadt gebruiker altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen als hij gezondheidsklachten heeft. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen of ter vervanging van het advies van een (huis)arts of andere medische specialist(en). Mocht gebruiker ergens over twijfelen, neem dan altijd contact op met de (huis)arts of medisch specialist.

De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die kunnen leiden tot verbetering van de gezondheid en de vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Ga bij twijfel altijd naar de (huis)arts of medisch specialist voor overleg. Dit geldt ook als de gebruiker overweegt om medicatie te minderen of aan te passen. Stop nooit zomaar met medicijnen. Wees ervan bewust dat een interactie kan plaatsvinden bij het gelijktijdig gebruik van voedingssupplementen en medicijnen. Gebruik altijd het eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in het voedingspatroon en/of leefstijl. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. De OnlineVoedingsAcademie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij de OnlineVoedingsAcademie. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door de OnlineVoedingsAcademie wordt onderzocht of geanalyseerd. De OnlineVoedingsAcademie draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

De OnlineVoedingsAcademie heeft gebruik gemaakt van de kennis uit de gevolgde opleidingen, netwerk, vakliteratuur en wetenschappelijke studies, dit alles in de ruimste zin des woords.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt plaats op eigen risico, wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

De OnlineVoedingsAcademie spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Hoewel de OnlineVoedingsAcademie ernaar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, kan de OnlineVoedingsAcademie evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst de OnlineVoedingsAcademie de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.

De OnlineVoedingsAcademie wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of de OnlineVoedingsAcademie zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.