Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Online VoedingsAcademie / Food-Zy

Food-Zy is de aanbieder van een platform gericht op voeding, gezondheid en leefstijl. Een onderdeel van het platform is de Online VoedingsAcademie. 

De Online VoedingsAcademie is een handelsnaam van Food-Zy en is gevestigd in Eindhoven met KVK nr. 84948554

Website: de website van de Dienst van Food-Zy is te vinden op https://www.onlinevoedingsacademie.nl/.

Definities:

Online VoedingsAcademie is een onderdeel van Food-Zy, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 84949554

Partijen: Online VoedingsAcademie en Gebruiker

Gebruiker: een gebruiker is de partij die een product of dienst afneemt van de Online VoedingsAcademie of een overeenkomst aangaat met de Online VoedingsAcademie.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de Online VoedingsAcademie. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Gebruiker of van derden uitdrukkelijk uit.

2. Prijzen:

Alle prijzen die de Online VoedingsAcademie hanteert, zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die de Online VoedingsAcademie hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de Online VoedingsAcademie te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die de Online VoedingsAcademie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen. De Gebruiker heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

3. Herroepingsrecht

Een Gebruiker kan een online aankoop gedurende een wettelijke bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De voorwaarde hiervoor is dat het product niet is geactiveerd/gebruikt en de Gebruiker niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
De wettelijke bedenktijd van 14 dagen zoals hiervoor genoemd, vangt aan op de dag nadat de Gebruiker het product heeft betaald. De Gebruiker kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@onlinevoedingsacademie.nl met als omschrijving: “HERROEPING”. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal de Online VoedingsAcademie deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de Gebruiker.

4. Retentierecht:

De Online VoedingsAcademie kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de Gebruiker onder zich houden, totdat de Gebruiker alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de Online VoedingsAcademie heeft voldaan, tenzij de Gebruiker voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Gebruiker nog betalingen verschuldigd is aan de Online VoedingsAcademie. De Online VoedingsAcademie is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

5. Levering:

Nadat een online product gekocht is, zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk na betaling inloggegevens ontvangen voor het programma of zullen de e-books per mail verstuurd worden.

6. Vrijwaring:

De Gebruiker vrijwaart de Online VoedingsAcademie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Online VoedingsAcademie geleverde producten en/of diensten.

7. Ingebrekestelling:

De Gebruiker dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de Online VoedingsAcademie. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker dat een ingebrekestelling de Online VoedingsAcademie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

8. Aansprakelijkheid van de Online VoedingsAcademie:

De Online VoedingsAcademie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de Online VoedingsAcademie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. De Online VoedingsAcademie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien de Online VoedingsAcademie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. Vervaltermijn:

Elk recht van de Gebruiker op schadevergoeding van de Online VoedingsAcademie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.

10. Recht op ontbinding:

De Gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de Online VoedingsAcademie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door de Online VoedingsAcademie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat de Online VoedingsAcademie in verzuim is. De Online VoedingsAcademie heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden, indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien de Online VoedingsAcademie heeft kennisgenomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.